Polityka Cookies

Niniejsza polityka („Polityka Prywatności”), przygotowana została przez spółkę GN Law Gorzelnik Nowicka sp.k. z siedzibą w Warszawie i jest skierowana do osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane w związku z działalnością gospodarczą, promocyjną i marketingową prowadzoną przez Administratora jak również z uwagi na korzystanie przez te osoby ze strony www.gnlaw.com.pl.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest GN Law Gorzelnik Nowicka sp.k. z siedzibą w Warszawie (02-627) przy ul. Naruszewicza 5/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000886153, NIP: 5213921235, REGON: 388310777 („Administrator”). Z administratorem można kontaktować się w drodze korespondencji tradycyjnej bądź wysyłając wiadomość elektroniczną na nizej wskazany adres e-mail.

GN Law Gorzelnik Nowicka sp.k.

Naruszewicza 5/1
02-627 Warszawa

biuro@gnlaw.com.pl

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem strony www, formularzy kontaktowych, a także w związku z przekazaniem danych kontaktowych w inny sposób, w tym w drodze korespondencji email.
 • w celu wykonania umowy;
 • w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją umowy;
 • w celu realizacji marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Administratora;
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub praw Administratora lub obrony przed takimi roszczeniami (uzasadniony interes prawny);
 • w celu zapewniania sprawnego funkcjonowania strony gnlaw.com.pl oraz dostosowania jej do potrzeb użytkowników;.

Uzasadniony interes Administratora obejmuje ustalenie oraz dochodzenie roszczeń lub praw Administratora, obronę przed takimi roszczeniami, jak również marketing bezpośredni usług świadczonych przez Administratora oraz dostarczanie usług i komunikacja z Klientem.

Nie wszystkie dane osobowe są przekazywane bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą. Część danych osobowych takich jak imię i nazwisko, firma, adres korespondencyjny, e-mail czy numer telefonu mogą zostać udostępnione Administratorowi przez osoby upoważnione do dysponowania danymi osobowymi osób, których dane dotyczą, w tym między innymi przez pracodawców lub zleceniodawców.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

Dane osobowe są udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 • usługodawcom świadczącym usługi w imieniu lub na rzecz Administratora.
 • jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Administrator nie przekazuje danych osobowych do odbiorców położonych w państwach trzecich.

Czas przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane przez czas niezbędny do celów, w jakich zostały one zebrane, chyba, że dłuższe przetwarzanie, w tym przechowywanie danych osobowych jest niezbędne w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

 • Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.
 • Sprostowanie i uzupełnienie danych. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administrator ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administrator ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia jej danych osobowych. Dane osobowe zostaną usunięte w następujących przypadkach:
 • gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • gdy wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
 • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim;
 • gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu RODO.

Administrator nie będzie mógł jednak usunąć danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne: (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administrator ma prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do sprzeciwu. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administrator ma prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie. Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do cofnięcia zgody. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany – osoba, której dane są przetwarzane przez Administrator ma prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe. Takie dane mogą zostać również przekazane na żądanie osoby, której dane dotyczą innemu Administratorowi.
 • Prawo do skargi. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administrator ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych

Niektóre kategorie danych osobowych są uznawane za szczególnie chronione zgodnie z przepisami o ochronie danych i jako takie podlegają wyższemu poziomowi ochrony i bezpieczeństwa. Zgodnie z przepisami, następujące kategorie danych osobowych są uznawane za szczególnie chronione: (1) rasa lub pochodzenie etniczne; (2) poglądy polityczne; (3) przekonania religijne lub filozoficzne; (4) członkostwo w związkach zawodowych; (5) życie seksualne lub orientacja seksualna; (6) fizyczne lub psychiczne zdrowie lub uwarunkowania; (7) dane genetyczne i dane biometryczne oraz (8) dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Administrator może gromadzić i przetwarzać dane osobowe szczególnie chronione i dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa w bardzo ograniczonych przypadkach i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla celu ich przetwarzania i oraz tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo.

Dobrowolność przekazania danych osobowych

Udostępnienie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne. Jednakże odmowa przekazania danych osobowych może w określonych przypadkach uniemożliwić zawarcie umowy z Administratorem, jak również wpłynąć na zakres usług, które Administrator będzie upoważniony świadczyć na rzecz osoby, która odmówiła przekazania takich danych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Pliki cookies

Strona gnlaw.com.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli dane informatyczne, które są zapisywane w urządzeniach użytkownika w czasie korzystania ze stron internetowych i następnie przechowywane w pamięci takich urządzeń. Przy kolejnych łączeniach się ze stroną mogą być wykorzystywane w celach statystycznych czy przy dostosowywaniu strony do indywidualnych preferencji użytkownika.

W ramach strony gnlaw.com.pl stosowane są następujące pliki cookies:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Instalacja plików cookies odbywa się w sposób zautomatyzowany. W każdym czasie każdy z użytkowników może zmienić ustawienia dotyczące mechanizmu plików cookies, tj. zmienić warunki zapamiętywania, przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do informacji gromadzonych przy użyciu plików cookies, w tym wyłączyć mechanizm plików cookies lub ograniczyć możliwości ich przesyłania.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

Administrator strony gnlaw.com.pl

Administratorem strony gnlaw.com.pl jest GN Law Gorzelnik Nowicka sp.k. z siedzibą w Warszawie (02-627) przy ul. Naruszewicza 5/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000886153, NIP: 5213921235, REGON: 388310777

Gromadzone dane

Administrator gromadzi informacje dotyczące interakcji użytkowników ze stroną gnlaw.com.pl, tj: datę, czas wizyty oraz numer IP urządzenia.

Informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych, w szczególności w celu zarządzania Stroną, rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z pracą serwerów, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a także w celach statystycznych (anonimowo).

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych.

Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomieni o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem.