Ład korporacyjny

Wspieramy spółki publiczne w procesie  wdrażania, realizowania i raportowania o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. . Dokonujemy przeglądów i dostosowujemy akty prawa wewnętrznego do wymogów przepisów prawa oraz zaleceń organów regulacyjnych. Opracowujemy roczne raporty i sprawozdania w zakresie stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, przygotowujemy polityki wynagrodzeń oraz wspieramy przy sporządzaniu sprawozdań z ich realizacji.

W ramach praktyki świadczymy usługi między innymi w zakresie:

  • wdrażania przez spółki publiczne Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz na New Connect;
  • przygotowywania norm ładu korporacyjnego, w tym statutów, umów spółek, regulaminów organów spółek oraz komitetów audytu;
  • przeprowadzania audytów korporacyjnych dotyczących poprawności funkcjonowania w spółkach zasad ładu korporacyjnego;
  • doradztwa dla spółek publicznych przy realizacji polityki informacyjnej;
  • sporządzania bądź opiniowania oświadczeń o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego;
  • sporządzania lub opiniowania sprawozdań organów spółek kapitałowych oraz komitetów rady nadzorczej.