Prawo spółek, prawo handlowe

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze w dziedzinie obsługi korporacyjnej i prawa spółek, począwszy od ich tworzenia, poprzez bieżącą, kompleksową obsługę prawną, po restrukturyzację lub zakończenie bytu prawnego. Pomagamy w wyborze optymalnej formy prawnej działalności. W ramach naszej działalności wspieramy również spółki publiczne.

W obszarze doradztwa korporacyjnego świadczymy kompleksowe usługi między innymi w zakresie:

  • pomocy prawnej przy zakładaniu każdego rodzaju spółek poczynając od przygotowania aktu założycielskiego i wszelkiej dokumentacji towarzyszącej a kończąc na rejestracji danego podmiotu;
  • opracowywania dokumentacji korporacyjnej w tym statutów, umów spółek oraz regulaminów organów spółek;
  • obsługi zgromadzenia wspólników, walnych zgromadzeń oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów;
  • doradztwa przy emisjach udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych (warrantów subskrypcyjnych, obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje);
  • przygotowywania uchwał organów spółek obejmujących m.in. podwyższanie i obniżania kapitału zakładowego, zmiany umów oraz statutów, umarzanie akcji lub udziałów, przymusowy wykup i odkup akcji;
  • przygotowywania dokumentacji programów motywacyjnych dla członków organów spółek;
  • przygotowywania umów regulujących wzajemne relacje między wspólnikami i akcjonariuszami (umowy wspólników i akcjonariuszy);
  • doradztwa prawnego przy rozwiązywaniu spółek oraz przeprowadzaniu procesu ich likwidacji;
  • pomocy prawnej przy przekształceniach, podziałach oraz połączeniach  spółek, w tym transgranicznych;
  • zaskarżania uchwał walnych zgromadzeń oraz zgromadzeń wspólników.