Prawo rynku kapitałowego

Świadczymy kompleksowe usługi dla uczestników rynku kapitałowego, w tym dla emitentów, inwestorów oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych. Wspieramy Klientów w relacjach z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). Doradzamy przy upublicznieniu papierów wartościowych spółek, sporządzamy prospekty emisyjne, memoranda informacyjne oraz dokumenty informacyjne.

W ramach praktyki prawa rynku kapitałowego świadczymy usługi pomocy prawnej w obszarze:

  • procesów ofert publicznych (IPO, SPO), dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, jak również przy zmianie rynków notowań;
  • audytów zgodności funkcjonowania spółek publicznych z wymogami przepisów regulujących rynek kapitałowy;
  • procesów pozyskiwania finansowania dłużnego, w tym w drodze ofert publicznych obligacji i obligacji zamiennych na akcje
  • procesów delistingu oraz wykupu akcjonariuszy mniejszościowych;
  • doradztwa na rzecz emitentów i akcjonariuszy spółek publicznych przy wypełnianiu ciążących na nich obowiązków informacyjnych;
  • doradztwa przy transakcjach zbycia lub nabycia pakietów akcji spółek publicznych, w tym w reżimie wezwań na sprzedaż akcji;
  • tworzenia i wdrażania programów motywacyjnych dla zarządów oraz kadry menedżerskiej,
  • reprezentowania emitentów oraz inwestorów przed KNF, GPW oraz KDPW;
  • doradztwa prawnego przy przygotowaniu lub dostosowywaniu do wymogów prawnych dokumentacji założycielskiej ASI oraz Zarządzającego ASI oraz dokumentów dotyczących działalności prowadzonej przez ASI, przygotowywanie wniosku o wpis do rejestru Zarządzających ASI lub wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności Zarządzającego ASI oraz reprezentowanie przed KNF w tym zakresie.